Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Ubezpieczenie wędkarzy na 2022 r.

Informujemy, że od stycznia 2022 r. wszyscy  wędkarze zrzeszeni w Okręgu PZW Zielona Góra objęci są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w firmie Colonnade Insurance S.A.


Ubezpieczenie obejmuje członków PZW Okręg w Zielonej Górze od momentu opłacenia składki członkowskiej.

W przypadku szkody należy niezwłocznie:

 

1) zgłosić się do Okręgu PZW w Zielonej Górze w celu wystawienia potwierdzenia opłacenia skadek członkowskich.

2) skontaktować się z Colonnade Insurance S.A. i zgłosić świadczenie w formie pisemnej. Poniżej dane:

 

Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

 

 

lub elektronicznie:

 

>>TUTAJ<<

 

 

Prawidłowo zgłoszone roszczenie powinno zawierać:

 

  • wypełniony formularz wniosku o wypłatę świadczenia, (do pobrania TUTAJ)
  • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj i stopień wszystkich obrażeń lub chorób, ich dokładną diagnozę oraz opis przebiegu leczenia, 
  • w przypadku wniosku o zwrot kosztów leczenia - oryginały rachunków za leczenie i dowody ich zapłaty, świadectwa szpitalne - umożliwiające określenie łącznej kwoty kosztów medycznych, 
  • oryginały innych rachunków dokumentujące poniesione koszty, 
  • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej - oryginał aktu zgonu (lub jego kopię notarialnie poświadczoną), dokumenty sekcji zwłok i potwierdzone notarialnie kopie dokumentów stwierdzających tożsamość wszystkich beneficjentów, 
  • raport policyjny lub wszelkie inne urzędowe raporty, jeżeli są dostępne. 

Na żądanie ubezpieczyciela zgłaszający roszczenie zobowiązany jest do przedstawienia innych posiadanych dokumentów, o ile są one niezbędne do stwierdzenia zasadnosci roszczenia lub określenie wysokości świadczenia. 

 

Numer polisy/ umowy: 4020200625


Informujemy, że ubezpieczenie obejmuje:


Wypadki zaistniałe podczas indywidualnego lub zbiorowego statutowego wypełniania obowiązków przez członków PZW, korzystania z wód - wędkarstwo o charakterze sportowo - rekreacyjnym w tym m. in. uprawianie sportu wędkarskiego, rekreacyjne korzystanie z wód, uczestnictwa w imprezach, w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze PZW oraz w drodze do i z miejsca ubezpieczenia.


Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków powstałych podczas pozostałych czynności życia prywatnego, jak również powstałych podczas jakiejkolwiek pracy.

Dotyczy tylko życia i zdrowia osoby, która zapłaciła składki.

Zakres Terytorialny - Polska

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin