Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Akty prawne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPDISÓW ZE SPRZEDAŻY OKRESOWYCH ZEZWOLEŃ NA WĘDKOWANIE

Załącznik do uchwały prezydium ZO PZW
z dnia 12 marca 2012 r.

I. Postanowienia ogólne.

Na podstawie "Programu rozwoju Okręgu PZW w Zielonej Górze na lata 2009-2012" przyjęto uchwałą XXV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Zielonej Górze z 10 maja 2009 r. ustalono kontynuacją w obecnej kadencji zasady, cyt.: "...środki zebrane przez koła z tytułu sprzedaży okresowych składek za wędkowanie wracają do wód, z przeznaczeniem na: dodatkowe zarybianie, ochronę lub zagospodarowanie brzegów, tj. remontu i budowę kładek wędkarskich, przystani do łodzi, bazy wędkarskiej, itp.". Cytowany program zakłada, że 75% środków ze sprzedaży zezwoleń okresowych jest do dyspozycji koła, które sprzedało zezwolenia (72% dla koła PZW i 3% dla jego skarbnika), a 25% do dyspozycji Okręgu. Niniejszy regulamin ma na celu sprecyzowanie zasad wydatkowania przez koła i biuro PZW Okręg w Zielonej Górze środków uzyskanych z tytułu sprzedaży zezwoleń okresowych. Założenia wypracowano na posiedzeniach komisji: Zagospodarowania i Ochrony Wód oraz Komisji Finansowej ZO PZW w Zielonej Górze w konsultacji z kierownictwem biura PZW Okręg w Zielonej Górze.

II. Pobieranie i rozliczanie zezwoleń okresowych.

1. Druki zezwoleń okresowych są opracowywane, aktualizowane i zakupywane przez biuro PZW Okręg w Zielonej Górze z jego środków własnych.

2. Dystrybucję druków zezwoleń prowadzi magazyn biura od trzeciej dekady grudnia na kolejny rok rozrachunkowy.

3. Sprzedaż formularzy zezwoleń prowadzona jest poprzez skarbników kół PZW Okręg w Zielonej Górze oraz podmioty z którymi biuro PZW Okręg w Zielonej Górze zawarło stosowne umowy.

4. Okres sprzedaży tych zezwoleń przez osoby wymienione w pkt 3 trwa do 31 października każdego roku.

5. Niezależnie od sprzedaży zezwoleń okresowych w formie wypełnianych przez rozprowadzających formularzy zezwoleń, biuro PZW Okręg w Zielonej Górze prowadzi internetową sprzedaż zezwoleń okresowych od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

6. Podmioty rozprowadzające zezwolenia okresowe w postaci formularzy (bloczków) zobowiązane są do ich ostatecznego rozliczenia w biurze PZW Okręg w Zielonej Górze w terminie do 10 listopada każdego roku.

7. Biuro PZW Okręg w Zielonej Górze w trzeciej dekadzie grudnia każdego roku przesyła informację do kół o wysokości kwot odpisów ze sprzedaży za dany rok kalendarzowy oraz o stanie wykorzystania tych środków w danym roku. W ramach opracowania sprawozdania finansowego jednostki ustala ono kwotę sprzedanych zezwoleń w danym roku obrachunkowym z podziałem na sprzedaż przez koła i biuro PZW Okręg w Zielonej Górze.

III. Cele wydatkowania środków.

Środki ze sprzedaży zezwoleń okresowych mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową związaną z zagospodarowaniem i ochroną wód PZW Okręg w Zielonej Górze, a w szczególności na:

1. Zakup materiału zarybieniowego z przeznaczeniem na dodatkowe zarybienie wód po uprzedniej, nieodzownej konsultacji zakupu ze służbami ichtiologicznymi biura PZW Okręg w Zielonej Górze.

2. Nakłady na naprawę i bieżące utrzymanie dróg dojazdowych do wód, po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy terenu, na którym one przebiegają.

3. Budowę i remonty infrastruktury wędkarskiej nad wodami (pomosty, ławki, itp.), po wcześniejszym uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń.

4. Wydatki związane z utrzymaniem czystości nad wodami (sprzątanie brzegów, parkingów, miejsc postoju), a w szczególności koszty wydzierżawienia pojemników, wywozu śmieci z kontenerów i pokrycia kosztów posiłku i napojów dla uczestników prac porządkowych.

5. Nakłady na usuwanie zawad, wiatrołomów, osuwisk lub innych przeszkód w bezpośrednim otoczeniu linii brzegowej wód, mp. zakup paliwa do urządzeń mechanicznych, środków transportu, zlecenie usług usunięcia zagrożeń, itp.

6. Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych lub edukacyjnych, oznakowania dróg dojazdowych do wód.

7. Zwrot Kosztów dojazdu dla członków kół uczestniczących w zarybieniach lub ustalających możliwości dojazdu do wód samochodu z materiałem zarybieniowym.

8. Pomoc finansową związaną z utrzymaniem stanic, przystani wędkarskich prowadzących wyłącznie działalność o charakterze statutowym, niekomercyjnym.

9. Pokrycie kosztów organizacji konkursów, nagród i upominków szkoleń lub zajęć edukacyjnych z zakresu zagospodarowania lub ochrony wód.

10. Nagród dla strażników SSR, z uwzględnieniem odprowadzenia przez biuro PZW Okręg w Zielonej Górze obowiązujących należności podatkowych.

11. Zakup sprzętu lub wyposażenia przeznaczonego do zarybień.

12. Zakup wyposażenia lub umundurowania dla członków SSR.

13. Zwrot kosztów delegacji związanych z ochroną wód PZW.

14. Wydatki związane z zadaniami działu GRW Okręg PZW w Zielonej Górze.

15. Nakłady dotyczące działalności ośrodków zarybieniowych Okręgu.

IV. Sposób wydatkowana środków.

Koła, które w wyniku sprzedaży zezwoleń okresowych  w danym roku zgromadzą kwoty pozwalające na realizację celów określonych w dz. III, uprawnione są do wykorzystania środków zgromadzonych w roku poprzednim wyłącznie do ich wysokości począwszy od 1 stycznia roku następnego pod następującymi warunkami:

1. Po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z Zespołem Finansowo Księgowym biura PZW Okręg w Zielonej Górze zamiaru dokonania zakupu lub zlecenia wykonania usługi z wystawniem faktury (rachunku) do bezpośredniego opłacenia przez PZW Okręg w Zielonej Górze w formie przelewu lub gotówkowej w ramach posiadanych środków.

2. Opracowania zestawienia faktur (rachunków) zapłaconych przez koło PZW na cele określone w dz. III regulaminu do refundacji w biurze Okręgu.

3. Ostateczne rozliczenie środków należnych dla koła PZW z tytułu sprzedaży zezwoleń okresowych musi odbyć się najpóźniej do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym nastąpiło ich uruchomienie.

4. Środki wykorzystane niezgodnie z regulaminem podlegają bezzwłocznemu zwrotowi do biura Okręgu.

V. Nadzór na wydatkowaniem środków.

Kontrola prawidłowości wydatkowania środków ze sprzedaży zezwoleń okresowych należy do kompetencji Komisji Finansowej, Okręgowej Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód a także Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

VI. Ewidencja środków trwałych.

Wszelkie dobra materialne i niematerialne pozyskane w oparciu o środki ze sprzedaży zezwoleń okresowych o wartości powyżej ustalonej w danym momencie dla środków trwałych i o okresie używalności dłuższym aniżeli rok muszą zostać bezwzględnie zgłoszone przez koła PZW - beneficjentów - Okręgowi, który wpisze je na ewidencję środków trwałych i dokona naliczenia amortyzacji.

VII. Ustalenia przejściowe.

Środki zaległe z lat poprzednich przed wejściem w życie niniejszego regulaminu podlegają wydatkowaniu do końca I kwartału 2013 r.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Zielona Góra dnia 2012-03-12

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.